Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

W mrok serc
człowieczych,
Duchu Boży,
zstąpić chciej!
Dokonaj w nas
stwórczego dzieła,
któreś rozpoczął
na początku,
gdy wydobywałeś
z chaosu świat,
by mu nadać
kształtów piękno.
Powtórz cuda
W i e c z e r n i k a!
Veni Creator !
Veni! Przyjdź do nas
z pełnią Twego
ś w i a t ł a!
Veni, Spiritus Dei!
Nasyć tę ziemię
ciszą Bożego pokoju!
V e n i   C r e a t o r!

Ks. W.W.

Myśli wybrane

Mod­litwa jest naj­większym dob­rem, jest in­tymną wspólnotą z Bo­giem, mu­si pochodzić z ser­ca, mu­si zak­wi­tać codzien­nie, w dzień i w nocy. - św. Jan Chryzostom

Z galerii