Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Część I. Rys historyczny

Dzieło Nieustannej Nowenny jest swoistym ruchem religijnym, który zaistniał i działa w ramach diecezji ełckiej. Jego początki sięgają września 2002 r. W pierwszych dniach tego miesiąca miało miejsce spotkanie Wspólnot Katolickich z terenu diecezji ełckiej pod patronatem ówczesnego Pasterza, śp. Ks. Biskupa Edwarda Samsela. W charakterze gościa brał udział Ks. Bp. Bronisław Dembowski, który w swoim słowie powiedział: Wspólnoty są po to, aby wspierały swego Pasterza. To zdanie stało się "iskrą", która padła na podatny grunt jednej z uczestniczek spotkania, śp. Danuty Bąk. Miała wrażenie, że to zdanie jest skierowane wprost do niej.

W drugiej połowie września 2002 r. już miała gotowy plan działania, z którym zjawiła się u ks. Włodzimierza Wielgata. Przedłożony projekt okazał się sensowny i możliwy do zrealizowania, należało tylko przedłożyć go biskupowi diecezjalnemu. Ksiądz Bp Edward Samsel zaakceptował inicjatywę i 7 grudnia 2002 r. odprawił pierwszą Mszę św. inaugurującą pracę Dzieła, udzielając pasterskiego błogosławieństwa pierwszym członkom Nieustannej Nowenny biorącym udział we Mszy św.

Błogosławieństwo śp. Ks. Biskupa E. Samsela otwarło pole działania. Grupy modlitwy zaczęły się mnożyć, ale intensywny rozwój Dzieła rozpoczął się po jego uznaniu i błogosławieństwie udzielonym przez J. E. Ks. Biskupa Jerzego Mazura, Ordynariusza Diecezji Ełckiej. 5 listopada 2003 r. Ksiądz Biskup ustanowił formalnie Duchowego Opiekuna Dzieła Nieustannej Nowenny i zarazem udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim członkom tegoż Dzieła.

Wspomniana na początku swoistość tego religijnego ruchu polega na tym, że: 1) - Dzieło to powstało z inicjatywy wiernych świeckich, którzy organizują się w grupy modlitewne sami, we własnym zakresie; 2) - modlą się w "rozproszeniu" według własnych możliwości pod względem miejsca i czasu; 3) - cechą Dzieła jest modlitwa pozbawiona wszelkiej formalistyki, np. w postaci sprawozdań, ponieważ nie ma zjazdów lub zebrań, za wyjątkiem zgromadzenia w okresie wiosennym tzw. Koordynatorów, odpowiedzialnych za tworzenie grup modlitwy w parafiach.

Pięcioletni okres istnienia Dzieła Nieustannej Nowenny wydaje się być czasem wystarczającym, by na podstawie zdobytego doświadczenia nakreślić dojrzałe normy życia i działania ruchu w formie statutu.

Część II. STATUTY DZIEŁA NIEUSTANNEJ NOWENNY

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Pojęcie. Dzieło Nieustannej Nowenny (DNN) jest ruchem modlitewno-formacyjnym, powstałym z inicjatywy wiernych świeckich zrzeszających się w grupy o określonej liczbie, celem zapewnienia jednomyślności i ciągłości modlitwy według konkretnych intencji. Ruch ten zrodził się w diecezji ełckiej jako odpowiedź na postulaty Soboru Watykańskiego II o działaniu wiernych świeckich w duchu uczestnictwa w posłannictwie Kościoła na sposób żywego narzędzia (por. KK 33; DA 5, 6, 13, 19).
 2. Pełna nazwa tego ruchu brzmi: Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Wyrażenie Uczniowie Jezusa wskazuje i określa duchowość ruchu, nie zmienia zatem dotychczasowej nazwy, lecz ją uzupełnia elementem formacyjnym. Charakter Dzieła, jego cel i struktura pozostają bez zmian.
 3. Dzieło Nieustannej Nowenny żyje i działa w ramach diecezji ełckiej na mocy zezwolenia Biskupa Diecezjalnego i pod jego auspicjami zgodnie z prawem (por. kan. 210-216; 298-301).
 4. Zasadniczym terenem działania grup modlitewnych jest parafia. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by tworzyły się grupy modlitwy o swoistym profilu wśród młodzieży poza parafią lub w zakładach pracowniczych.
 5. Treść modlitwy stanowi Koronka ku czci Ducha Świętego zaopatrzona aprobatą Ełckiej Kurii Diecezjalnej.
 6. Znakiem rozpoznawczym Dzieła Nieustannej Nowenny jest graficzny symbol akcentujący istotne elementy ruchu. Na niebieskim tle widnieje symbol Ducha Świętego w postaci gołębicy, tryskające od Niego promienie oznaczają siedem darów Ducha Świętego. Dwie postacie ludzkie oznaczają tych, którzy zanoszą do Boga modlitwę błagalną i uwielbienia. W okolu znajduje się napis: Dzieło Nieustannej Nowenny.

§ 2. Cel i realizacja

 1. Cele Dzieła Nieustannej Nowenny są następujące:
  1. duchowe wsparcie Ojca św., Biskupa Diecezjalnego, Biskupa pomocniczego i kapłanów,
  2. rozbudzenie odpowiedzialności za Kościół św., czyli Lud Boży,
  3. uproszenie darów Ducha Świętego w zmaganiu się z laicyzacją oraz według aktualnych potrzeb Kościoła.
 2. Intencje modlitwy ustala Organ Koordynujący rytm Nowenny w porozumieniu z Księdzem Biskupem.
 3. Wyboru intencji modlitewnej dokonują członkowie danej grupy na zasadzie dobrowolności. Przyjęta przez członków intencja tworzy grupę i ją scala. Szczególne potrzeby Kościoła mogą być podstawą zwiększenia liczby grup modlących się w danej intencji.
 4. Okres realizacji intencji trwa w ramach roku liturgicznego, czyli od pierwszej niedzieli adwentu aż do uroczystej inauguracji kolejnego roku Nowenny. Po tym okresie słuszne racje mogą wpłynąć na zmianę intencji.
 5. Bóg słucha modlitwy prawych (Prz 15,29), tych, którzy wzywają Pana czystym sercem (Tm 2,22), przeto modlący się niech troszczą się o trwanie w łasce uświęcającej, korzystając regularnie z sakramentu pokuty i pojednania, i w miarę możności przyjmują Jezusa w Eucharystii w okresie dziewięciodniowego "dyżuru", a zwłaszcza w dniu jego zakończenia.

§ 3. Struktura organizacyjna Dzieła Nieustannej Nowenny

 1. W strukturze organizacyjnej Dzieła przyjmuje się trzy służebne funkcje o nazwie: Przewodniczący, Koordynator, Odpowiedzialny.
 2. Organem kierowniczym Dzieła Nieustannej Nowenny jest trzyosobowy zespół z Przewodniczącym na czele z siedzibą w Ełku.
 3. Przewodniczący wraz z osobami wspomagającymi odpowiada za całość Dzieła, koordynuje rytm Nowenny, troszczy się o jego harmonijny rozwój i ład, utrzymuje kontakt z terenem.
  Wybór Przewodniczącego dokonuje się podczas zebrania Koordynatorów w głosowaniu tajnym. Po wyrażeniu zgody Przewodniczący dobiera sobie dwie osoby jako swych zastępców. Może tego dokonać w dniu swego wyboru lub wkrótce potem. Duchowy Opiekun Dzieła przedstawia ukonstytuowane osoby Biskupowi Diecezjalnemu do zatwierdzenia.
  W przypadku wakatu Przewodniczącego jego funkcję przejmuje pierwszy zastępca, on też podejmuje starania i zarządza wybór następcy.
 4. Koordynator piastuje szczególnie ważną funkcję w Dziele Nowenny, na nim bowiem spoczywa cały ciężar organizowania grup modlitewnych w parafii. Stąd wskazaną jest rzeczą, by ksiądz Proboszcz polecił osobę zdolną podjąć funkcję Koordynatora lub przynajmniej wyraził na nią zgodę. Koordynator działa w porozumieniu z księdzem Proboszczem i jest otwarty na jego rady i zalecenia.
  Sprawie rozwoju Dzieła służą zwłaszcza dwie sprawy: żywa więź z Przewodniczącym oraz udział w dorocznym posiedzeniu Koordynatorów z całej diecezji w miarę ich możności. Nawiązuje również przyjacielską łączność z liderami religijnych ruchów katolickich i w razie potrzeby korzysta z ich pomocy. Na jego ręce są przesyłane materiały dotyczące Dzieła Nieustannej Nowenny, które z kolei doręcza osobie odpowiedzialnej za grupę jej powierzoną. Jeśli zachodzi taka potrzeba, może wybrać do pomocy kogoś z grupy.
 5. Odpowiedzialny. Wybrany przez członków grupy, utrzymuje kontakt z Koordynatorem, rozprowadza wśród swoich podopiecznych materiały formacyjne i troszczy się o ciągłość modlitwy w swojej grupie. W przypadku uszczuplenia ilości członków, np. z racji losowych, zabiega o uzupełnienie grupy, zaś wiadomość o zmianie przesyła do Koordynatora.

§ 4. Postępowanie w zakresie tworzenia grup modlitewnych

 1. Charakterystycznym rysem Dzieła Nieustannej Nowenny jest spontaniczne powstawanie grup modlitewnych. Wierni świeccy organizują się metodą wzajemnej zachęty - niewątpliwie także dzięki operatywności i gorliwości Koordynatora. Dlatego ważną sprawą jest uszanowanie wolności człowieka i pozostawienie podjęcie osobistej decyzji jego współpracy z łaską Bożą.
 2. Ponieważ różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (...), udzielając każdemu, jak chce (1 Kor 12,4.11), przeto zanim przystąpi się do utworzenia grupy, Koordynator i inne osoby z nim współpracujące, niech zanoszą do Ducha Świętego gorącą modlitwę o światło i dar mądrości.
 3. Najbardziej korzystną okazuje się grupa modlitewna czternastoosobowa, wówczas tzw. "dyżur" dziewięciodniowy wypadnie 3 razy w roku. Ilość "dyżurów" zwiększa się w miarę zmniejszonej liczby członków grupy. Nawet niewielka ilościowo grupa może rozpocząć modlitwę nowenny, jeśli przewiduje się jej wzrost w stosunkowo krótkim czasie.
 4. Imienną listę każdej nowo powstającej grupy modlitewnej Koordynator przesyła Zespołowi Koordynującemu z siedzibą w Ełku w celu otrzymania małego modlitewnika, który zawiera Koronkę ku czci Ducha Świętego oraz rozpisane na cały rok dziewięciodniowe terminy "dyżurów".

§ 5. Duchowość

 1. Przez pojęcie Duchowość rozumie się formę życia człowieka religijnego, który w ramach chrześcijaństwa zmierza do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, z Nim i w Nim, czyli w oparciu o Jego naukę, przykład życia oraz dzieło zbawcze - Ewangelię.
 2. Członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny kształtują swoje życie duchowe, podążając pod tchnieniem Ducha Świętego za Jezusem Chrystusem jako Jego uczniowie.
 3. Podstawę bycia uczniem Jezusa członkowie Dzieła niech dostrzegają w sakramencie chrztu świętego zgodnie z Jego mandatem: Idźcie więc i pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach! Udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28,19). Z tego źródła oraz z innych sakramentów świętych uczeń Jezusa czerpie moc trwania w Nim i przynoszenia owocu, gdyż bez Niego nic nie może uczynić (por. J 15,5).
 4. Pomny na testament Jezusa Chrystusa dany z krzyża: Niewiasto, oto Twój syn oraz - Oto twoja Matka (J 19,26.27), każdy z członków Dzieła Nieustannej Nowenny będzie starał się otwartym sercem wziąć Maryję do siebie jako swoją Matkę, powierzając Jej wszystkie swoje sprawy.

§ 6. Inauguracja, materiały formacyjne, opieka duchowa

 1. Inauguracja Nieustannej Nowenny powinna być uroczysta. Inicjuje ją, jeśli jest to możliwe, Biskup Diecezjalny. W inauguracji biorą udział w miarę możliwości wszyscy członkowie grup modlitewnych z obszaru całej diecezji. Inauguracja zamyka jeden i równocześnie otwiera kolejny okres Nowenny.
 2. Celom duchowej formacji członków Dzieła Nieustannej Nowenny służy ukazujący się kwartalnik, zwany Biuletynem. Zawarte są w nim wiadomości oraz informacje dotyczące Dzieła. Biuletyn jest organem bezpłatnym.
 3. Opiekę duchową nad Dziełem Nieustannej Nowenny sprawuje kapłan wyznaczony przez Biskupa Diecezjalnego zgodnie z prawem. Pasterzowi Diecezji zdaje sprawę z działalności Dzieła oraz przedstawia mu jego potrzeby. Z istoty rzeczy Opiekun Duchowy troszczy się o duchową formację członków zrzeszonych w grupach, zabiega o potrzebne materiały formacyjne, prowadzi dni skupienia organizowane przez Koordynatorów za zgodą księdza Proboszcza. Opiekun Duchowy nie wchodzi w kompetencje księdza Proboszcza, który jest Ojcem wszystkich swoich parafian i pierwszym ich opiekunem.
 4. Członkowie Nowenny korzystają z owoców comiesięcznej Mszy św. ofiarowanej w ich intencjach, za zmarłych oraz w intencjach całego Dzieła.

ANEKS DO STATUTU §4, p.3

a).

Liczba "14". określająca skład osobowy grupy modlitewnej wynika z doświadczenia. W takiej grupie dziewięciodniowa modlitwa jednej osoby wypadnie 3 razy w roku liturgicznym i, jak się wydaje, nie stanowi obciążenia nadmierną ilością serii "dyżurów".

Gdyby jednak zachodziły trudności w utworzeniu 14-osobowej grupy, a kandydaci zgodziliby się na zwiększoną częstotliwość modlitwy, nic nie stoi na przeszkodzie, by taka grupa zaistniała. Dla przykładu podaje się ilościowy wymiar grup mniejszych:

 • Grupa 5-osobowa: - 8 razy w roku;
 • Grupa 6-osobowa: - 7 razy;
 • Grupa 10-osobowa: - 4 razy w roku.

b).

Wzór zgłoszenia grupy modlitewnej do Zespołu Koordynującego.

Miejscowość ______________________________________.

Parafia p.t. _______________________________________.

Intencja, w jakiej grupa się modli: _____________________

__________________________________________________

Wykaz osób w grupie:

 • Imię i nazwisko: _____________________.
 • Telefon (lub adres) ___________________.

Ełk, 4 grudnia 2007 r.

Myśli wybrane

Ilekroć przystępowałam do spowiedzi, było to dla mnie prawdziwe święto.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Z galerii