Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Dzieło Nieustannej Nowenny (DNN) - jest ruchem modlitewno-formacyjnym, powstałym z inicjatywy wiernych świeckich zrzeszających się w grupy o określonej liczbie (14) celem zapewnienia jednomyślności i ciągłości modlitwy według konkretnych intencji. Pełna nazwa tego ruchu brzmi: Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, co podkreśla duchowość ruchu i jego formacyjny charakter.

Ruch ten zrodził się w diecezji ełckiej jako inicjatywa oddolna wiernych świeckich, którzy pragną żywo uczestniczyć w posłannictwie Kościoła. Dzieło to żyje i działa w ramach diecezji ełckiej na mocy zezwolenia Biskupa Diecezjalnego i pod jego auspicjami zgodnie z prawem kościelnym. Zasadniczym terenem działania grup modlitewnych jest parafia. Istnieją również grupy o profilu środowiskowym (młodzieżowe w szkole, pracownicze w zakładach pracy).

Treść i formę modlitwy określa Koronka ku czci Ducha Świętego zaopatrzona aprobatą Ełckiej Kurii Diecezjalnej.

Znakiem rozpoznawczym DNN jest graficzny symbol akcentujący istotne elementy ruchu. Na niebieskim tle widnieje symbol Ducha Świętego w postaci gołębicy. Tryskające od Niego promienie oznaczają siedem darów Ducha Świętego. Dwie postacie ludzkie obrazują tych, którzy zanoszą do Boga modlitwę błagalną i uwielbienia. Dopełnieniem jest napis Dzieło Nieustannej Nowenny.

CELE

  1. Duchowe wsparcie Ojca Św., Biskupa Diecezjalnego, Biskupa pomocniczego i kapłanów.
  2. Rozbudzenie odpowiedzialności za Kościół św. czyli Lud Boży.
  3. Uproszenie darów Ducha Świętego w zmaganiu się z laicyzacją oraz według aktualnych potrzeb Kościoła.

REALIZACJA

  1. Intencje modlitwy ustala Organ Koordynujący rytm Nowenny w porozumieniu z Księdzem Biskupem.
  2. Wybór intencji modlitewnej dokonuje się przez członków danej grupy na zasadzie dobrowolności. Przyjęta przez członków intencja tworzy grupę i ją scala. Szczególne potrzeby Kościoła mogą być podstawą zwiększenia liczby grup modlących się w danej intencji.
  3. Okres realizacji intencji trwa w ramach roku liturgicznego, czyli od pierwszej niedzieli adwentu aż do uroczystej inauguracji kolejnego roku Nowenny. Po tym okresie słuszne racje mogą wpłynąć na zmianę intencji.

DUCHOWOŚĆ

Członkowie Dzieła Nieustannej Nowenny zmierzajądo zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa - w oparciu o Jego naukę i przykład życia.

Kształtują oni swoje życie duchowe, podążając pod tchnieniem Ducha Świętego za Jezusem Chrystusem jako Jego uczniowie. Podstawę bycia uczniem Jezusa członkowie Dzieła dostrzegają w sakramencie chrztu świętego. Z tego źródła oraz z innych sakramentów świętych czerpią oni moc trwania w Nim i przynoszenia owocu, gdyż bez Niego nic nie moża uczynić (por. J 15,5). Każdy z członków Dzieła Nieustannej Nowenny stara się o szczególną więź z Maryją - jako swoją Matką, powierzając Jej wszystkie swoje sprawy.

STRUKTURA

  • W strukturze organizacyjnej Dzieła przyjmuje się trzy służebne funkcje o nazwie: Przewodniczący, Koordynator, Odpowiedzialny.
  • Przewodniczący odpowiada za całość Dzieła, koordynuje rytm Nowenny, troszczy się o jego harmonijny rozwój i ład.
  • Koordynator - osoba, która zajmuje się organizowaniem grup modlitewnych. Działa w porozumieniu z księdzem Proboszczem. Na jej ręce są przesyłane materiały dotyczące DNN dla grup w parafii.
  • Odpowiedzialny - osoba, która utrzymuje kontakt z Koordynatorem, rozprowadza materiały formacyjne i troszczy się o ciągłość modlitwy w swojej grupie.

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii