Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Intencje, które nieustannie zanosimy w modlitwie Koronką do Ducha Świętego każdego roku są przedkładane bp Jerzemu Mazurowi, Biskupowi Ełckiemu. Każdej grupie na rok modlitwy przydzielona jest jedna intencja. Zachęcamy, aby przestrzegać dyżurów modlitwy i wspierać się wzajemnie przez siostrzane i braterskie przypomnienie. Modlitwą naszej Koronki możemy modlić się także w naszych własnych intencjach poza przydzielonym dyżurem. Bądźmy też otwarci na prośby o modlitwę osób z naszej wspólnoty.

 I.

 1. W intencjach Ojca Świętego Franciszka, biskupów i bp Jerzego Mazura.
 2. Za kapłanów, alumnów i powołania kapłańskie.
 3. Za osoby konsekrowane i powołania do życia zakonnego.
 4. Za misjonarzy, misjonarki i powołania misyjne.
 5. Za ewangelizatorów i o rozwój ewangelizacji.
 6. O rychłą kanonizację bł. Marianny Biernackiej, bł. s. Julii Sergii Rapiej CSFN, bł. s. Kanizji Eugenii Mackiewicz CSFN.
 7. O beatyfikację ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita.
 8. O jedność wśród chrześcijan.
 9. O ożywienie naszej świadomości i odpowiedzialności za misje.
 10. Aby chrześcijanie odkryli radość i entuzjazm wiary oraz byli solą ziemi i światłem świata.
 11. O dobre owoce II Kongresu Misyjnego Diecezji Ełckiej
 12. Za Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, aby byli znakiem obecności Jezusa Eucharystycznego w swoich środowiskach.

II.

 1. O poszanowanie Krzyża jako znaku naszego zbawienia w Jezusie Chrystusie.
 2. O ożywienie kultu Bożego miłosierdzia w rodzinach i parafiach.
 3. O ożywienie kultu eucharystycznego w parafiach.
 4. Aby Duch Święty otworzył wszystkie serca na dar Bożego Miłosierdzia.
 5. O odwagę głoszenia i świadectwo życia wiernych diecezji ełckiej.
 6. Za małżonków – o dar wierności sakramentalnym zobowiązaniom.
 7. O łaskę poszanowania godności ojcostwa.
 8. O jedność i pokój w naszych rodzinach.
 9. O poszanowanie prawdy w naszych rodzinach.
 10. Za rodziny zaniedbane – o łaskę ożywienia ich religijnego i moralnego stylu życia.
 11. O poszanowanie życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
 12. O ochotne podejmowanie duchowej adopcji dzieci nienarodzonych.
 13. Aby młodzi ludzie umocnieni darami Ducha Świętego stawali się uczniami Chrystusa.
 14. Aby młodzież trwała w komunii z Bogiem w poszukiwaniu życiowych dróg.
 15. O dar mądrości ewangelicznej dla katechetów i nauczycieli.
 16. O dar Bożej bojaźni dla dzieci i młodzieży.
 17. O rozbudzenie duchowości eucharystycznej wśród dzieci i młodzieży.

III

 1. Za wierzących w Chrystusa, aby w codziennym życiu byli prawdziwymi świadkami Jego miłości.
 2. O odrodzenie religijno-moralnej tradycji w narodzie polskim.
 3. Aby lektura Słowa Bożego umacniała wiernych w stawaniu się uczniami Chrystusa.
 4. Aby kontemplacja Słowa Bożego pogłębiała komunię z Bogiem.
 5. Aby wierni w Dzień Pański dawali pierwszeństwo Bogu przez Eucharystię i pełnienie dzieł miłosierdzia.
 6. O pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie.
 7. Za piastujących władzę w Polsce, by troszczyli się o rzeczywiste dobro Ojczyzny.
 8. Aby wszystkie kraje Europy przyjęły i realizowały orędzie Ewangelii.
 9. Za biednych i cierpiących z powodu braku pracy.
 10. Za emigrantów poszukujących pracy za granicą, aby strzegli swoich korzeni religijnych i ojczyźnianych.
 11. Za uchodźców i migrantów, aby w poszukiwaniu bezpieczeństwa i domu doświadczyli obecności Boga.

IV

 1. O miłosierdzie Boże dla chorych i umierających.
 2. O łaskę zrozumienia, że zmarli oczekują od nas modlitwy, przyjęcia Komunii Św. i jałmużny za ich zbawienie.
 3. Za nękanych i dręczonych przez złego ducha.
 4. O łaskę nawrócenia obojętnych w wierze i grzeszników.
 5. O łaskę wyzwolenia z nałogów, dar wytrwania i otwarcie się na miłosierdzie Boże.
 6. Za rodziny rozbite i związki niesakramentalne.
 7. O odnowę życia konsekrowanego w duchu wierności Ewangelii.
 8. O większe zrozumienie Orędzia fatimskiego i wypełnianie prośby Matki Bożej o nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. 
 9. O Ducha Świętego dla osób na drodze nawrócenia.
 10. Za modlących się w Dziele Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, aby byli otwarci na Ducha Świętego.

Myśli wybrane

Dwie rzeczy czynią człowieka ubogim: praca w niedzielę i kradzież. Św. Jan M. Vianey

Z galerii