Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Boże Bogaty w miłosierdzie, tchnij w nas Świętego Ducha swojego, racz przyjąć naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie w imię Syna Twojego, Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanej Jego Matki i udziel potrzebnych łask ………

I.

 1. Ojcu Świętemu Franciszkowi, biskupom, bp. Jerzemu Mazurowi oraz bp. Dariuszowi Zalewskiemu;
 2. Kapłanom, diakonom, alumnom i powołanym do kapłaństwa;
 3. Osobom konsekrowanym i powołanym do życia zakonnego.
 4. Misjonarzom, misjonarkom, wolontariuszom misyjnym i powołanym do życia misyjnego;
 5. Ewangelizatorom, którzy troszczą się o rozwój ewangelizacji;
 6. Szerzącym kult bł. Marianny Biernackiej, bł. s. Julii Sergii Rapiej CSFN, bł. s. Kanizji Eugenii Mackiewicz CSFN, aby przyczynili się do ich rychłej kanonizacji;
 7. Modlącym się za wstawiennictwem Sługi Bożego ks. Kazimierza Hamerszmita, aby przyczynili się do jego beatyfikacji;
 8. Troszczącym się o jedność wśród chrześcijan;
 9. Zaangażowanym w dzieło misje;
 10. Chorym i cierpiącym, aby umieli swoje doświadczenia łączyć z ofiarą Chrystusa na krzyżu;
 11. Nadzwyczajnym Szafarzom Komunii Świętej, aby byli znakiem obecności Jezusa Eucharystycznego;
 12. Lekarzom, służbie zdrowia i wszystkim, którzy swoją pracą towarzyszą osobom chorym i cierpiącym;
 13. Babciom i dziadkom, by z odwagą przekazywali wartości chrześcijańskie i patriotyczne swoim wnukom.
 14. Formatorom oraz realizującym drogę do kapłaństwa w ełckim Wyższym Seminarium Duchownym

Niech umocnieni darami Ducha Świętego podążają drogą wiary obfitującą w dobre czyny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

II.

Boże Bogaty w miłosierdzie, tchnij w nas Świętego Ducha swojego, racz przyjąć naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie w imię Syna Twojego, Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanej Jego Matki i udziel potrzebnych łask ………

 1. Zabiegającym o poszanowanie Krzyża jako znaku naszego zbawienia w Jezusie Chrystusie;
 2. Troszczącym się o ożywienie kultu Bożego Miłosierdzia w rodzinach i parafiach;
 3. Dbającym o ożywienie kultu eucharystycznego
 4. Zatrwożonym, aby Duch Święty otworzył wszystkie serca na dar Bożego Miłosierdzia.
 5. Mieszkańcom diecezji ełckiej, aby z odwagą głosili Ewangelię i byli świadkami wiary;
 6. Małżonkom – do trwania w wierności sakramentalnym zobowiązaniom;
 7. Rodzinom, aby była poszanowana godność ojcostwa;
 8. Rodzinom, aby wzrastali w jedności i pokoju;
 9. Wiernym do  owocnej współpracy z kapłanami;
 10. Rodzinom duchowo zaniedbanym;
 11. Domagającym się o godność życia;
 12. Wszystkim podejmującym duchową adopcję dziecka nienarodzonego;
 13. Młodzieży, aby trwała w komunii z Bogiem w poszukiwaniu życiowych dróg;
 14. Katechetom i nauczycielom w ich trudzie edukacyjno- wychowawczym;
 15. Dzieciom i młodzieży, by wzrastali w bojaźni Bożej;
 16. Dzieciom i młodzieży, by wzrastali w duchowości eucharystycznej;

Niech umocnieni darami Ducha Świętego podążają drogą wiary obfitującą w dobre czyny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

III.

Boże Bogaty w miłosierdzie, tchnij w nas Świętego Ducha swojego, racz przyjąć naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie w imię Syna Twojego, Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanej Jego Matki i udziel potrzebnych łask ……… 

 1. Wierzącym w Chrystusa, aby w codziennym życiu byli prawdziwymi świadkami Jego miłości;
 2. Czytającym Słowo Boże, aby umocnieni stawali się uczniami misjonarzami Chrystusa;
 3. Szanującym Dzień Pański przez udział w Eucharystii;
 4. Pełniącym dzieła miłosierdzia;
 5. Zabiegającym o  pokój i ład społeczny w naszej Ojczyźnie;
 6. Rządzącym w Polsce, by troszczyli się o rzeczywiste dobro Ojczyzny;
 7. Głoszącym orędzie Ewangelii, aby wszystkie kraje Europy przyjęły Dobrą Nowinę;
 8. Biednym i cierpiącym z powodu braku pracy.
 9. Emigrantom poszukującym pracy za granicą, aby strzegli swoich korzeni religijnych i ojczyźnianych;
 10. Uchodźcom i migrantom, aby w poszukiwaniu bezpieczeństwa i domu doświadczyli obecności Boga.
 11. Młodzieży, aby nie wypisywała się z katechezy, a wśród rówieśników świadczyła o Chrystusie;
 12. Biskupom i realizującym synodalną misję Kościoła;
 13. Zmarłym, którzy modlili się w DNNUJ, aby dostąpili łaski zbawienia;
 14. Troszczącym się o pokój na świecie, w Ukrainie i w naszej Ojczyźnie;
 15. Osobom formującym się w ełckim seminarium do posługi katechisty.

Niech umocnieni darami Ducha Świętego podążają drogą wiary obfitującą w dobre czyny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

IV.

Boże Bogaty w miłosierdzie, tchnij w nas Świętego Ducha swojego, racz przyjąć naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie w imię Syna Twojego, Jezusa Chrystusa za przyczyną Niepokalanej Jego Matki i udziel potrzebnych łask ………

 1. Chorym i umierającym, aby doświadczyli miłosierdzia Bożego;
 2. Pamiętającym w modlitwie o zmarłych;
 3. Nękanym i dręczonym przez złego ducha;
 4. Nawrócenia obojętnych w wierze i grzeszników;
 5. Uzależnionym, aby doświadczyli wyrwania z nałogów i otwarcia się na miłosierdzie Boże;
 6. Rodzinom rozbitym i żyjącym w związkach niesakramentalnych;
 7. Młodym ludziom, aby mieli odwagę uświęcać swoje związki sakramentem małżeństwa;
 8. Wierzącym, aby z gorliwością wypełniali prośby Matki Bożej z Fatimy i podejmowali nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca;
 9. Osobom, które są na drodze nawrócenia;
 10. Modlącym się w Dziele Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa, aby byli otwarci na Ducha Świętego;
 11. Pracującym w służbach mundurowych, aby swoją postawą dawali świadectwo przynależności do Chrystusa;
 12. Głuchoniemym i niepełnosprawnym, aby w swoim doświadczeniu byli świadkami wiary;
 13. Wierzącym, aby z większym zaangażowaniem uczestniczyli we wspólnocie Kościoła;
 14. Kapłanom, pełniącym opiekę duchową nad DNNUJ.

Niech umocnieni darami Ducha Świętego podążają drogą wiary obfitującą w dobre czyny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Myśli wybrane

Mówisz, że nie umiesz się modlić? Stań przed obliczem Boga, a gdy wymówisz słowa: „Panie, nie umiem się modlić”, bądź pewny, że już zacząłeś się modlić. - św. Josemaría Escrivá de Balaguer

Z galerii