Duch Święty tym potężniej zaznaczy swe działanie w dziejach świata im częściej, goręcej i bardziej publicznie będzie wzywany.
św. Arnold Janssen

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie tylko stworzył człowieka, lecz także wyposaża go w liczne talenty i uzdolnienia dla jego własnego dobra, aby dzięki nim mógł służyć innym ludziom w życiu społecznym. Jak już wiemy, dary te w języku teologicznym nazywają się łaskami, zwłaszcza jeśli chodzi o dary nadprzyrodzone. Psalmista zachwycony mnogością i pięknem Bożych łask, woła: Na wieki będę opiewał łaski Pana (Ps 89,2).

Mnogość Bożych darów.

Zazwyczaj, gdy się mówi o darach Ducha Świętego, ma się na uwadze określoną ich liczbę: ?7? w oparciu o tekst z Księgi proroka Izajasza: Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia. I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana (11,1-3a). Liczba ?7? oznacza pełnię darów i cnót. Pełnię tę posiada przede wszystkim Jezus Chrystus, który jest Dawcą i Źródłem wszelkich łask. Podczas swej działalności na ziemi rozdawał je hojnie tym, którzy o nie prosili. Po wniebowstąpieniu Jezusa rozdawnictwo łask trwa nadal w Kościele przez Ducha Świętego, który został wylany na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1,8; 2,1-21). Obecnie zatem Chrystus działa w sercach ludzi mocą Ducha swojego (KDK 38). Każdy, kto jest zjednoczony z Jezusem Chrystusem, otrzymuje ?pierwociny Ducha? (Rz 8,23; por. KDK 22). Lud Boży uczestniczy w darach Ducha Świętego dzięki wierze i miłości (por. 2 Kor 1, 22; 5,5; 1Tes 4,8; Ef 1,13). W 1 Liście do Koryntian czytamy: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch (12,4). Najogólniej nazywa się charyzmatami (od greckiego wyrazu: charis = łaska; charismata = dary). Udziela ich Jezus Chrystus po swoim wniebowstąpieniu przez Ducha Świętego wiernym w tym celu, by uzdolnić wybrane osoby do pełnienia określonej służby we wspólnocie Ludu Bożego, czyli w Kościele. W 1 Kor 12, 8-10 św. Paweł wymienia szereg darów i listę tę kończy wersetem: Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce (11).

Nie jesteśmy w stanie zliczyć mnogości darów Ducha Świętego. Jest ich nieograniczona ilość, jak nieograniczony jest Bóg w swoich możliwościach. Niektóre z Bożych darów, jak już widzieliśmy, posiadają własną nazwę. Do tej grupy należy 7 darów Ducha Świętego.

Biblijna ?Siódemka?.

W podanym wyżej tekście z Księgi Izajasza 11,2-3a. wspomniane dary układają się w trzy pary, co daje liczbę ?6?. Powstaje przeto pytanie, skąd się wzięła liczba ?7?? Biblia Tysiąclecia, którą obecnie się posługujemy, jest oparta na oryginalnym tekście hebrajskim. Natomiast w wersji Septuaginty i w tzw. Wulgacie zachodzą nieznaczne różnice. Gwoli zobrazowania podaję obydwa teksty.

Wersja hebrajska 11,2 Według Wulgaty 11,2
I spocznie na niej Duch Pański
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Bożej.
I spocznie na nim Duch Pański
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i pobożności (pietatis).
w. 3 w. 3
Upodoba sobie w bojaźni Bożej. I napełni go duch bojaźni Bożej.


Liczba darów Ducha Świętego, obecnie nam znana, posiada swój zapis w Wulgacie. Według niektórych egzegetów, tłumacz Pisma św. wyodrębnił z wiersza 11,2c, czyli z daru ?bojaźni Bożej? cnotę ?pobożności? (pietas), jako swoisty dar, w celu uniknięcia powtórzeń. Nauka o darach Ducha Świętego ma potwierdzenie u pisarzy wczesnochrześcijańskich. W średniowieczu autorzy przypisywali im wielką rolę w życiu duchowym i ukazywali ich związek z sakramentem bierzmowania. Sobór Watykański II poucza, że dary Ducha Świętego udoskonalają nadprzyrodzone życie wiernych i uzdalniają do sprawowania różnych funkcji we wspólnocie Kościoła (por. KK 4,12,15; KO 5; KDK 15; 38).

Ks. W. Wielgat

Myśli wybrane

Mod­litwa nie po­lega na tym, żeby dużo myśleć, ale na tym, żeby bar­dzo kochać. - św. Teresa z Ávila

Z galerii